Kdo jsme?

Jsme Buchlovjané! Jsme obyvatelé Buchlovic, kteří žijí na různých koncích naší obce. Obýváme centrum, křivolaké ulice, kopce, doliny nebo téměř lesy. A co nás spojuje? Jsou to především strasti každodenního života. Někomu schází cyklostezky, společenský život, či mladé rodiny by rády stavěly. Těch věci, které nás vzájemně pojí, je spousta, avšak hlavním cílem naší kandidatury je posunout Buchlovice o notný kus dále! Spolu s Vámi vytvoříme z Buchlovic nejlepší místo pro život ve Zlínském kraji. Tady to od nás máte „černé na bílém“!

program

ÚZEMNÍ PLÁN - MUSÍ BÝT DOKONČEN

do roku a půl bude schválen

navážeme na rozpracovaný návrh

budeme podporovat plnou otevřenost procesu jednání (zpravodaj obce, rozhlas, tištěné letáky s nápovědou co a jak)

předchozí návrhy vyšly občany na miliony

zrušíme nesmyslné regulativy (Podvinohradí, Helštýn, centrum, Trnávky, Újezda)

výstavba dostupného bydlení pro starší a mladé rodiny

nová cesta v ulici K Mazánku

protierozní a krajinné prvky

vybudování velkého záchytného parkoviště

dobudování vodovodních řadů do zbylých částí městyse a končin

odkanalizování Smraďavky

vybudování záchytného parkoviště u Buchlova

ohrazení kontejnerových stání

parkoviště u hřbitova

zadržení extravilanových vod v Mazánku

Podpora rodin

 • dokončíme změnu územního plánu, tak aby se městys mohl dále rozrůst a  občané měli možnost výstavby nových rodinných domů
 • prosadíme výstavbu nových energeticky úsporných a bezbariérových bytových domů (tato výstavba bude probíhat ve spolupráci se soukromými investory nebo ve spolupráci s hlavními orgány státní správy)
 • prioritním cílem je vybudovat dostupné bydlení za dostupnou cenu a budeme zvyšovat podíl obecních bytů
 • nastavíme koncepční bytovou politiku, která bude podporovat mladé rodiny a rodiče samoživitele
 • zasadíme se o lepší dopravní napojení Buchlovic na nadřazené dopravní systémy (vlakové spojení, autobusová doprava a jejich vzájemná návaznost)

Čistota a zeleň

 • výrazně zlepšíme čistotu ulic a veřejných prostranství v obci
 • na hojně navštěvovaných místech umístíme koše na tříděný odpad
 • zasadíme se o systematickou podporu třídění odpadu a vybudování důstojných kontejnerových stání
 • budeme realizovat kvalitní odbornou péči o zeleň (např. ohleduplné sečení, “motýlí louky”)
 • prosadíme další revitalizace veřejných prostranství v obci

Hospodaření s vodou

 • budeme podporovat chytré hospodaření s vodou v obcích i krajině, například zelené střechy, stromořadí podél cest a opatření k větší odolnosti lesů nebo prvky zvyšující pestrost krajiny
 • zajistíme administrativní i finanční podporu pro rozvoj infrastruktury pro pitnou i odpadní vodu

Starost o půdu

 • obecní půdu k pachtu poskytneme zemědělcům pouze za podmínky dlouhodobě udržitelného ekologického zemědělství
 • majetek Městyse Buchlovice budeme spravovat v souladu s principy udržitelnosti, prevence vzniku odpadů a emisí

Cyklostezky a bezpečnost

výstavba cyklostezek je jasnou prioritou

dokončíme chodníky, o kterých se dlouhé roky vede diskuse

zaměříme se zejména na oblast Újezdy a Trnávek

řádně osvětlíme a označíme přechody pro chodce

vystavíme bezbariérové chodníky

vybudujeme stezku pro pěší a cyklisty z Buchlovic na Smraďavku

propojíme cyklotrasou Buchlovice se Zlechovem

postavíme stezku pro pěší a pro cyklisty ze Smraďavky do Boršic

budeme spolupracovat se Státním fondem dopravní infrastruktury

vytvoříme komplexní cyklogenerel

na tvorbě tras budeme spolupracovat s okolními obcemi mikroregionu

Cyklotrasy

 

ve spolupráci se Státní fondem dopravní infrastruktury (SFDI) budeme realizovat páteřní cyklostezky nebo jejich opravu v následujících trasách

Buchlovice – Smraďavka

Buchlovice – Zlechov

Buchlovice – Boršice

 

·       urychleně realizujeme plán rozvoje cyklistické dopravy (cyklogenerel) pro každodenní dopravu

·       jednoznačně se zasadíme o rozvoj cyklostezek, cyklopruhů, pohodlnou a bezpečnou cyklistiku

·   chceme přispět k obnově zaniklých cest v krajině, abychom při tvorbě stezek eliminovali zatížení životního prostředí

bazén - do dvou let se plave

projektová dokumentace je kompletní a nemusí se již vytvářet nová

pozemky jsou v majetku obce

zdroj vody je v pořádku a v dostatečné kapacitě

bazén bude ekonomicky rentabilní

v prvním roce zahájíme stavební řízení

do dvou let se plave

Bazén v autokempu

 • rekonstrukce bazénu je slibována již několik volebních období. Investice do něj je však neustále odkládána. Naše uskupení Buchlovjané jsou jediným politickým hnutím, které myslí rekonstrukci bazénu zcela vážně. Do dvou let bude bazén znovu sloužit veřejnosti a opětovně bude chloubou obce.

spolky a podnikatelé - okamžitá podpora

okamžitě navýšíme dotaci spolkům o 100%

peníze na podporu spolků jsou a musí se vždy v rozpočtu najít

finance budou rozdělovány jasným klíčem

činnost spolků je srdcem dění v Buchlovicích a toho jsme si vědomi

na dětech a jejich aktivitách Buchlovjané šetřit nebudou!

komplexní podpora podnikatelů k udržení a tvorbě nových pracovních míst

úspěšní podnikatelé vždy pomáhají tvořit úspěšnou obec

v prvním roce umístíme odpočinkové lavičky a altánky po Buchlovicích

Podpora podnikání

·      vytvoříme kvalitní podnikatelské prostředí tak, aby nebyla svévolně mařena aktivita místních občanů a firem

·      obec bude aktivně napomáhat všem podnikatelům k jejich
rozvoji (podpora v získávání dotací, rychle vydaná stanoviska obce)

·      zajistíme podporu místního podnikání,
transparentnost a otevřenost ve vztazích

Aktivní stáří

·      budeme plně podporovat činnost spolků a
organizací, které se zaměřují na volnočasové aktivity seniorů

·     městys bude garantem bezpečných výletů seniorů
po krásách naší země, tak jak se tomu děje v celé řadě jiných měst

·      zaměříme se na podporu poskytování péče v
přirozeném domácím prostředí

·      umístění odpočinkových laviček a altánků ve
veřejném prostoru

Sportovní vyžití

·      zrealizujeme zavlažování fotbalového hřiště za
pomocí záchytu dešťové vody

·      vybudování tenisového hřiště s umělým povrchem

·      zasadíme se o vybudování osvětlených sportovišť
a budeme podporovat rozvoj amatérského sportu a sportování dětí

Vzdělávání

·      dokončíme rekonstrukci školních budov a hřišť,
podpoříme budování učeben pro odborné předměty a polytechnické vzdělávání.

·      podpoříme sportovní organizace dětí a mládeže
jak budováním materiálního zázemí, tak prostřednictvím dotačních programů na
fungování a provoz

·      naším cílem je dosažení udržitelnosti cestovního
ruchu a celoroční turistické sezóny

hasiči

nová hasičská zbrojnice

podpora v pořádání popularizačních akcí hasičské činnosti

rozšíření mostku u hasičárny

 

 

SDH Buchlovice

Sbor dobrovolných hasičů městyse Buchlovice byl založen 1.1.1876, je tedy nejdéle fungujícím spolkem v Buchlovicích. V současnosti má sbor 103 členů a členek. Činnost spolku je velmi pestrá – patří k hlavním organizátorům Martinských hodů, Fašanku, Hasičského plesu, výročních akcí jako je například Setkání stárků, Trh v podhradí, Mikulášský jarmark a jiné akce pořádané obcí. Při nečekaných událostech pořádají charitativní sbírky, jako tomu bylo při tornádu na jižní Moravě nebo se spojují při šití roušek a vydávání dezinfekce v době pandemie Covid-19.

Důležitou složkou sboru je výjezdová jednotka zařazená jako JPO II, která má 26 aktivních členů, kteří prochází různými odbornými školeními, pravidelnými cvičeními, které je připravuje na různé typy zásahu – požáry, dopravní nehody, pomoc při likvidaci živelních pohrom, likvidaci obtížného hmyzu, technické pomoci aj. Dále se jednotka účastní s ukázkami techniky a hašení dětských dní v okolí a letních táborů. Jednotka poskytuje požární ochranu dle smluvního vztahu také pro okolní obce Břestek, Staré Hutě a Stupavu. V roce 2021 měla jednotka 69 výjezdů, s tímto výkonem se umístila mezi ostatními SDH na 1. místě v okrese Uherské Hradiště a celkově na 4. příčce ve Zlínském kraji.

V neposlední řadě je součástí sboru také ženské a mužské sportovní družstvo, které sbor a Buchlovice reprezentuje v požárním sportu.

Fungování sboru je založeno na aktivitě jednotlivých členů a členek, kteří vynakládají spoustu svého volného času na to, aby veškerá činnost sboru byla splněna. Jsou si vědomi, že navazují na hlubokou historii, zároveň tvoří současnost a budoucnost dění v městečku Buchlovice.

úspora pro občany - obec je tu pro vás

zisky z akcií OTR, SVaKu a solární elektrárny vrátíme zpět občanům

snížíme poplatky za svoz odpadů

budeme se finančně podílet na zastropování cen obědů pro děti ve škole a školce

 
 

Hospodaření s veřejnými prostředky

·       budeme maximálně využívat evropských nebo národních zdrojů k investicím do obecního majetku

·       občané budou pravidelně informováni o uzavřených smlouvách městysem

·       na webových stránkách obce budou zveřejněny faktury za nákup služeb

·       občané budou moci dohledat podrobné informace o hospodaření příspěvkových organizací a obchodních společností s účastí městyse

Zastupitelstvo pod dohledem

·       prosadíme do jednacího řádu, aby bylo jmenovitě zaznamenáno, jak který zastupitel u daného bodu hlasoval

·      výstupy z hlasování budou přístupny na webových stránkách obce

·       o termínech jednání zastupitelstva budeme informovat s dostatečným předstihem a podrobnými podklady v elektronické podobě

Otevřená výběrová řízení

·       zavazujeme se poskytnout transparentní informace o uzavírání obchodně dodavatelských vztahů nebo při výběru zaměstnanců městyse

·       posílíme kontakt mezi správou obce a občany, k tomu budou sloužit osobní setkání a internetová platforma

Participativní rozpočet

·      s participativním rozpočtem podpoříme vaše nápady na úpravu veřejných prostranství a občanských aktivit v obci

·      každý rok bude z rozpočtu městyse alokována finanční částka, o jejímž využití budou rozhodovat přímo obyvatelé Buchlovic

·       participativní rozpočet je demokratický způsob vnitřního rozdělování peněz

·       zapojíme občany do plánování a rozvoje městyse prostřednictví komunitního plánování

Efektivnost

·      prosazujeme vyrovnaný obecní rozpočet, žádné zbytečné dluhy

·      povedeme městys a jím zřizované organizace k úspornému hospodaření

·   umožníme sledovat aktuální stav žádostí, podnětů a požadavků občanů městyse