Jak to bude s územním plánem dál?

Právě si prohlížíte Jak to bude s územním plánem dál?

🟩 Lidé se ptají, co bude s územním plánem dál, když není dokončen. Připravili jsme konkrétní časovou osu s přehledem úkonů, které jsou ještě třeba pro zdárný konec vykonat.

🟩 Nové zastupitelstvo by mělo svolat participativní setkání občanů a návrh územního plánu vysvětlit. Osobně si myslím, že je třeba revidovat navržené stavební regulativy. Je pravděpodobné, že si lidé budou chtít v budoucnu své domy rekonstruovat. Jednak z důvodu nedostupnosti stavebních pozemků nebo investic do energetické soběstačnosti domácností. (Josef Sátora)

PŘEDPOKLÁDANÝ POSTUP PRACÍ U NOVĚ POŘIZOVANÉHO ÚP BUCHLOVICE

🟨 Doposud provedeno:

– schváleno zadání ÚP s prvky regulačního plánu Buchlovice: 29.6.2020 usnesením č. 116/9/2020ZM

– společné jednání o návrhu ÚP Buchlovice proběhlo 20. 6. 2022 (§ 50 odst. 2 stavebního zákona)

🟨 Bude následovat (odhadovaný postup a harmonogram):

– do 30 dnů od společného jednání mohou být uplatněna stanoviska dotčených orgánů a připomínky sousedních obcí, do 30 ode dne doručení ÚP Buchlovice a vyhodnocení vlivů návrhu ÚP veřejnou vyhláškou může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky (do 20.7.2022)

– poté zašle pořizovatel stanoviska a připomínky a výsledky konzultací nadřízenému orgánu (KÚ ZK) k vydání stanoviska z hledisek zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem (příprava dokumentace + stanovisko do 30 dnů) – § 50 odst. 7 stavebního zákona 8/2022

– zároveň pořizovatel zasílá stanoviska a připomínky (a výsledky konzultací) příslušnému úřadu jako podklad pro vydání stanoviska k návrhu koncepce podle § 10g zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (stanovisko do 30 dnů, může být prodlouženo o 30 dnů)

– v případě nesouhlasného stanoviska nadřízeného orgánu, kdy krajský úřad upozorní ve stanovisku pořizovatele na nedostatky, lze zahájit řízení o územním plánu až na základě potvrzení KÚ o odstranění nedostatků (úprava dokumentace + stanovisko do 30 dnů) – § 50 odst. 8 stavebního zákona 9/2022

– pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky projednání návrhu ÚP, aj. zajistí upravení návrhu (časové rozmezí dle zaneprázdněnosti projektanta, pořizovatele či urč. zastupitele a podle množství připomínek či požadavků ve stanoviscích aj.) cca 10/2022

– řízení o územním plánu – upravený a posouzený návrh ÚP, vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj a oznámení o konání veřejného projednání pořizovatel doručí veřejnou vyhláškou, do 7 dnů od veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby námitky – § 52 cca 12/2022

– pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky projednání, zpracuje návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu ÚP. Návrhy doručí dotčeným orgánům a nadřízenému orgánu s výzvou o uplatnění stanoviska do 30 dnů – § 53 cca 02/2023

– dojde-li na základě veřejného projednání k podstatné úpravě návrhu, pořizovatel si vyžádá stanovisko příslušného úřadu a stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody (zda má být upravený návrh posuzovaný z hlediska vlivů na životní prostředí). Upravený návrh se v rozsahu těchto úprav projedná na opakovaném veřejném projednání – § 53 cca 05/2023, (může nastat situace, kdy dojde k dalšímu opakovanému veřejnému projednání)

– vydání územního plánu – § 54 cca 07/2023